Ditë Fushe

Ditë Fushe


Në Sektorin e Zgjatjes Bujqësore në Gjirokastër, specialistët e QTTB Vlorë zhvilluan “Ditën e Lajthia” në 4 Mars 2019. Demonstrimi i teknikave të ruajtjes së formave në lajthi u krye. Specialistët në bujqësi, ekstencion, fermerë etj. Kishte shumë interes nga pjesëmarrësit.

Në Has of Kukës, specialistë të QTTB Vlorë organizuan “Ditën e Fushës për Lajthia”. Merrnin pjesë specialistë dhe fermerë nga zonat e Kukësit, Hasit, Tropojës. Takimi u organizua me kërkesë të një grupi fermerësh që kultivojnë të lashta lajthie përmes sektorit të ekstencionit bujqësore të Kukësit.

Një 11 ditë fushore për kulturën e ullirit u organizua në QTTB Vlorë, më 11 Mars, me pjesëmarrjen e specialistëve italianë – Prof. Franco Famiani, Michele Tucci, specialistë të ekstencionit, përfaqësues të fermerëve. Temat e përfshira:

Krasitja e ullirit;
Koha e korrjes dhe nxjerrja e vajit;
Aspektet e teknologjisë prodhuese në fushë;
Rëndësia e zgjedhjes së Kultivarit – Certifikimi i Fidanishtes;