“External Expertise Local Civil Engineer for Project Design and Construction Supervision of the Food4Health Community Labs”

“External Expertise Local Civil Engineer for Project Design and Construction Supervision of the Food4Health Community Labs”


Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “FOOD4HEALTH”- “SUSTAINABLE AND INNOVATIVE AGRO FOOD AND FISHERIES VALUE CHAIN FOR MSME’S CROSS BORDER MARKET”/ Code. 357, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “FOOD4HEALTH” / 1st call for standard project /code.357/ Order No. 13, Date 15.03.2021

 

In the context of the partnership in the Project  “FOOD4HEALTH” / Code. 357, Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, the Agricultural Technology Transfer Center of Vlora has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“External Expertise Local Civil Engineer for Project Design and Construction Supervision of the Food4Health Community Labs”

The complete tender dossier is attached to this call for proposal. It includes:

The complete tender dossier is attached to this call for proposal. It includes:

 • Instructions to tenderers and contract notice
 • Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:
 • General Conditions for service contracts
 • Terms of Reference
 • CV of participant in the tender
 • Budget (to be submitted by the tenderer as the Financial offer using the template provided)

 

Other information:

 • Administrative compliance grid
 • Evaluation grid
 • Tender submission form

 

For full details of the tendering procedures, please see the Practical Guide and its annexes, which may be downloaded from the following website: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

We look forward to receiving your tender before the deadline set in point 8 of the Instructions. Please send it to the address given in point 8.

The tender must comprise of a Technical offer and a financial offer, which must be submitted in separate envelopes. Each Technical offer and financial offer must contain one original, clearly marked ‘Original’, and copy marked ‘Copy’.

Interested candidates are invited to submit their application in a sealed envelope indicating:

 1. the address for submitting tenders indicated above;
 2. the reference code of the tender procedure
 3. the words ‘Not to be opened before the tender-opening session’ and equivalent phrase in Albanian “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. and the name of the tenderer.

at the following address:

QTTB Vlorë

 

Address: Bashkia Vlorë, Shamogjin, Vlorë, Shqipëri

 

The deadline for the submission of the applications is 21 May 2021, 16:00 hr. Only applications received prior to this deadline will be considered.

For more information and duration of the assignment please referred to the TORs (Terms of Reference) or request the full tender dossier at the email address here given.

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “FOOD4HEALTH” – (code.no. 357)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020 “FOOD4HEALTH” /code. 357/ Order No. 13, Date 15.03.2021

Ne kuader te partneritetit ne projektin “FOOD4HEALTH”, – “Zinxhiri i vlerave te qendrueshme dhe inovative ne sektorin e agroushqimit dhe peshkimit per tregun nderkufitar te MSME-ve financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″. dhe me kod 357, Qendra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore në Vlorë, shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

“Ekspertizë dhe shërbime të jashtme –Inxhinjer Civil Lokal për Projektim dhe Supervizionim të Laboratorëve të komunitetit Food4Health”

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushte te vecanta me anekset perkatese
 • Kushte te pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

 

Informacione te tjera Other information:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati i aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedura te  tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfa te ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe tre kopje te shenuara “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar ;
 2. Kodi i references per proceduren e siperpemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

per projektin FOOD4HEALTH”, ne adresen e meposhtme :

 

QTTB Vlorë

Address: Bashkia Vlorë, Shamogjin, Vlorë, Shqipëri

 

 

Aplikimet pranohen deri me 21 Maj 2021, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.