Food4Health takim informues nr.3

Food4Health takim informues nr.3


Në kuadër të projektit “ FOOD 4 HEALTH “ “Zinxhiri i vlerave të qëndrueshme dhe inovative në sektorin e agroushqimit dhe peshkimit për tregun ndërkufitar te NVM-ve” u organizua  ne ambjentet e QTTB vlore  takimi informues nr. 3  me pjesmarrjen e grupeve te interesit  ,perfaqesues nga Universiteti Bujqesor i Tiranes , perfaqesues te QTTB Vlore.  Ne kete takim u diskutua mbi impaktin qe ka ky projekt ne komunitet, perfshirjen sa me te madhe te peshkareve , perfitimet qe do te kete komuniteti nga zhvillimi i ketij foodlab-i , perfitimet ekonomiko-sociale etj.