Rreth QTTB

Home >> Rreth QTTB

Rreth QTTB

Qendra transferimit të teknologjive bujqësore synon të përfshijë teknologjitë në praktikat bujqësore për krijimin e pemishteve, ullishteve, vreshtave dhe agrumeve. Hulumtime dhe studime mbi problemet e ngritura nga fermerët. Trajnimi i specializimit të fermerëve etj.

QTTB Vlora u krijua me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 515, datë 19.07.2006 “Për ristrukturimin e Institucioneve Kërkimore Shkencore në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit”

DETYRAT KRYESORE DHE DIREKTIVAT E  AKTIVITETIT SPECIFIK

Identifikimi, testimi, adaptimi dhe vendosja e teknologjive dhe inputeve në praktikat bujqësore re për pemët frutore bërthamore, ullinj, hardhi dhe agrume; Përgatitja e paketave teknologjike dhe projekteve tipike për krijimin e pemishteve, ullishteve, vreshtave dhe agrumeve;

Ndihmë dhe trainim teknik në hartimin, ngritjen dhe funksionimin e fidanishteve, pemishteve, ullishteve, vreshtave dhe agrumeve;

Prodhimi dhe shtimi i materialit bimore të çertifikuar për fidanishte (pemë frutore, ullinj, vreshta dhe agrume);

Hulumtimi dhe testimi i nivelit të fermave të problemeve të ngritura nga fermerët për pemët frutore bërthamore, ullinjtë, hardhitë dhe agrumet; Trajnim për specialistë bujqësorë, fermerë dhe subjekte të tjera të interesuara; Sigurimi i ekspertizës teknike për strukturat e shërbimeve këshilluese dhe fermerët; Demonstrimi i teknologjive të reja të kultivimit për pemët bimore nukleare, ullinjtë, hardhinë dhe agrumet; Përgatitja dhe botimi i materialeve shpërndarëse për specialistë bujqësorë dhe fermerë.

Përveç përgjegjësive të mësipërme, detyrat e Qendrës do të përfshijnë:

Nevojat dhe përparësitë e rajonit; Agro-testimi i kërkuar nga Qendrat e tjera; Inicimi / përgatitja e projekteve që adresojnë çështje specifike të zonës.
Praktikat për studentët e Universitetit Bujqësor, etj.