ZHVILLIMI I FIDANISHTEVE NE SHQIPERI. NURSERY DEVELOPMENT IN ALBANIA

ZHVILLIMI I FIDANISHTEVE NE SHQIPERI. NURSERY DEVELOPMENT IN ALBANIA


In the framework of institutional cooperation in the joint work for the development of the main potentials of the territory, the Agency for Regional Development 4 (RDA4) and the Center for Agricultural Technology Transfer (ATTC) are pleased to invite you to participate in the Seminar on the topic: “Nursery Development in Albania”, on 04 May 2018, in the conference hall of ATTC, Shamogjin Vlora.

The event is attended by experts from the Research Center of Fruit Cultivation Rome – Italy Pjerin Preka, the Institute of Food Production Sciences Lecce-Italy Federica Blando as well as successful farmers of nurseries producing fruit seedlings in Italy.

The program provides thematic and technical discussions regarding the development of olive groves, fruit trees, citrus and vineyards which are of great interest to Albanian farmers.

A special symbolism of this activity is that in the framework of the Year of Skanderbeg we have the honor to have present Mr. Giulio Castriota Scanderbeg- heir of the family of the National Hero who will acquaint the specialists with the experience of his farm in the production of pomegranate and in special way in rooting seedlings.

Në kuadrin e bashkëpunimit institucional në punën e përbashkët për zhvillimin e potencialeve kryesore të territorit, Agjencia për Zhvillimin Rajonal 4 (AZHR4) dhe Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) kanë kënaqësinë t`ju ftojnë të merrni pjesë në Seminarin me temë: “Zhvillimi i Fidanishteve në Shqipëri”,  më datë 04 Maj 2018, në sallën e konferencave të  QTTB, Shamogjin  Vlorë.

Në aktivitet marrin pjesë ekspertë të Qendrës Kërkimore të Frutikulturës Romë – Itali Pjerin Preka, Institutit të Shkencave të Prodhimit të Ushqimit Lecce-Itali Frederica Blando si dhe fermerë të suksesshëm të fidanishteve të prodhimit të fidaneve frutor në Itali.

Në program janë parashikuar diskutime tematike dhe teknike lidhur me zhvillimin e fidanishteve të ullirit, pemëve frutore, agrume dhe vreshta të cilat paraqesin shumë interes për fermerët shqiptarë.

Një simbolikë e veçantë e këtij aktiviteti është se në kuadër të Vitit të Skënderbeut kemi nderin të kemi prezent Z. Giulio Castriota Scanderbeg- trashëgimtar i familjes së Heroit Kombëtar i cili do të njohë specialistët me eksperiencën e fermës së tij në prodhimin e shegës e në mënyrë të veçantë në rrënjëzimin e fidanëve.

Programi _4 maj 2018