Call for interest in assisting the implementation of the procedure “Machinery and equipment for the Community Laboratory” in the framework of the project “FOOD4HEALTH”

Call for interest in assisting the implementation of the procedure “Machinery and equipment for the Community Laboratory” in the framework of the project “FOOD4HEALTH”


Thirrje për interes për të asistuar zbatimin e procedurës “Makineri dhe pajisje për Laboratorin Komunitar” në kuadër të projektit “FOOD4HEALTH” (Kodi nr. 357), financuar nga Programi i Bashkëpunimit Interreg IPA II CBC, Itali-Shqipëri-Mali i Zi. 2014-2021.

Në kuadër të projektit FOOD4HEALTH, Q.T.T.B. Vlorë do të shpallë së shpejti Thirrje Interesi për proçedurë prokurimi “Makineri dhe pajisje për Laboratorin Komunitar”.

Kjo proçedurë ka për qëllim blerjen dhe instalimin në Laboratorin Komunitar të një linje të plotë përpunimi, pastrimi, ambalazhimi dhe etiketimi, të peshkut, për përpunimin e peshqeve tipike zonës të Vlorës si sardele, merluc , barbun, karkalec etj.

Këtu me përpunim kemi parasysh pastrim, ruajte ne kushte frigoriferike, paketim, të këtyre specieve, të cilët më pas do të çertifikohen dhe logohen për tregun vendas dhe të huaj.

Ftojmë të gjithë të interesuarit për këtë proçedurë, subjekte që prodhojnë ose tregëtojnë linja të kësaj natyre, vendas ose të huaj te dërgojnë propozimet e tyre dhe specifikimet teknike  ne adresen e emailit lamajilda25@gmail.com për çdo linjë deri në 31 Gusht  2022.

Ju faleminderit!

                                                                            Drejtor

 

Mëno Besimaj

 

 

Call for interest in assisting the implementation of the procedure “Machinery and equipment for the Community Laboratory” in the framework of the project “FOOD4HEALTH” (Code No. 357), funded by the Cooperation Program Interreg IPA II CBC, Italy-Albania-Montenegro 2014-2021.

In the framework of the FOOD4HEALTH project, A.T.T.C Vlora will soon announce a Call for Interest for the procurement procedure “Machinery and equipment for FOOD4HELATH the Community Laboratory”.

This procedure is aimed at the purchase and installation in the Community Laboratory of a complete fish processing, cleaning, packaging and labeling line, for the processing of of typical regional fishs of Vlora like sardines, mullet ,cod ,shrimps etc

Here by processing we mean cleaning, storing in refrigerated conditions, packaging, of fish,which will then be certified and logged for the domestic and foreign market.

We invite all those interested in this procedure, entities that produce or trade lines of this nature, domestic or foreign, to submit to e-mail adress lamajilda25@gmail.com  with line proposals of this nature and the technical specifications for each line until August 31, 2022.

Thank you!

 

                                                                                                 Director

                                                                                            Mëno Besimaj