Njoftim per pjesmarrje ne takim FOOD4HEALTH Project

Njoftim per pjesmarrje ne takim FOOD4HEALTH Project


                                                    NJOFTIM

 

Në kuadër të projektit “ FOOD 4 HEALTH “ “Zinxhiri i vlerave të qëndrueshme dhe inovative në sektorin e agroushqimit dhe peshkimit për tregun ndërkufitar te NVM-ve” I cili është në mbështetje të peshkatareve duke asistuar ata në një laborator  të ndërtuar në zonën e Triport VLORE pranë markates së re të peshkut. Në kete godine do të vendosen teknologji të cilat do të bëjnë transformimin  e produkteve të peshkut nga një product fillestar peshku në një produkt të paketuar me standarte dhe vulën e B.E

Bëjme thirrje të hapur për të gjitha grupet e interesit që ne datën  04/ 10/ 2021 të marrin pjesë në takimin e organizuar nga QTTB në ambjentet e QTTB Vlorë, (adresa Shamogjin, Novosele ) në orën 10:30   për të dhëne idete e tyre për nevojat që kanë për teknologjinë që do të aplikohet në këto laboratore .

 

 

Ju faleminderit!

Announcement 

In the framework of the project “FOOD 4 HEALTH” “Sustainable and innovative value chain in the agri-food and fisheries sector for the cross-border market of SMEs” which is in support of fishermen by assisting them in a laboratory built in the area of ​​Triport VLORE next to the new fish brand in which technologies will be placed which will make the transformation of fish products from an initial fish product into a product packaged with EU standards and seal

We make an open call for all stakeholders on 04/10/2012 to participate in the meeting organized by QTTB in the premises of QTTB Vlora, (address Shamogjin, Novosele) at 10:30 to give their ideas for the needs they have for the technology to be applied in these laboratories.

Thank you !