Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “OLIVE CULTURE” – (code.no. 25) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, GREECE-ALBANIA, 2014-2020″.

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “OLIVE CULTURE” – (code.no. 25) –financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, GREECE-ALBANIA, 2014-2020″.


To whom it may concern:

Subject: Call for interest for the External expertise within the project: “OLIVE CULTURE”- “Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture

technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs”/ Code. 25, cofinanced by the European Union under the Instrument for PreAccession Assistance (IPA) Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

Project Reference: Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020 “OLIVE CULTURE” / 2nd call for standard project /code.25/ Order No. 6, Date 10.02.2020

In the context of the partnership in the Project  “OLIVE CULTURE” / Code. 25, Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020, the Agricultural Technology Transfer Center of Vlora has lunched the call upon their need on external expertise needed, in:

“Expertise for Integrated management systems for olive crop Del.4.5.1

The complete tender dossier is attached to this call for proposal. It includes:

 1. Instructions to tenderers and contract notice
 2. Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:
 3. General Conditions for service contracts
 4. Terms of Reference
 5. Organization and Methodology (to be submitted by the tenderer using the template provided)
 6. CV of participant in the tender or Key experts (including templates for the summary list of key experts and their CVs)
 7. Budget (to be submitted by the tenderer as the Financial offer using the template provided)
 8. Forms and other supporting documents

Other information:

 • Administrative compliance grid
 • Evaluation grid
 • Tender submission form

For full details of the tendering procedures, please see the Practical Guide and its annexes, which may be downloaded from the following website: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

The tender must comprise of a Technical offer and a Financial offer, which must be submitted in separate envelopes . Each Technical offer and Financial offer must contain one original, clearly marked ‘Original’, and copy marked ‘Copy’.

Interested candidates are invited to submit their application in a sealed envelope indicating:

 1. the address for submitting tenders indicated above;
 2. the reference code of the tender procedure
 3. the words ‘Not to be opened before the tender-opening session’ and equivalent phrase in Albanian “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. and the name of the tenderer.

at the following address:

QTTB Vlore

Address: Bashkia Vlorë, Shamogjin, Vlorë,

Tel/Fax:   +355 3323225

E-mail:    info@attcvlore.al

qttbvlore@yahoo.com

 

The deadline for the submission of the applications is 16.04.2020 , 16:00 hr. Only applications received prior to this deadline will be considered.

For more information and duration of the assignment please referred to the TORs (Terms of Reference) or request the full tender dossier at the email address here given.

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “OLIVE CULTURE” – (code.no. 25)financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, GREECE-ALBANIA, 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  Interreg IPA II CBC, GREECE-ALBANIA, 2014-2020 “OLIVE CULTURE” /code. 25/ Order Prot. nr.  6, Date 10.02.2020

Ne kuader te partneritetit ne projektin “OLIVE CULTURE”, – “KONTRIBUTI NE PERMIRESIMIN E SEKTORIT TE ULLIRIT DUKE PROMOVUAR PRAKTIKA TE MIRA TE KULTIVUARA, DUKE APLIKUAR BUJQESI PRECIZE TEKNOLOGJI, KRIJIMIN E PRODUKTEVE LOKALE INOVATIVE DHE MBESHTETJEN E NVM-VE PERKATESE financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, GREECE-ALBANIA, 2014-2020″. dhe me kod 25, Qendra e Transferimit te Teknologjise Bujqesore ne Vlore,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

“Ekspertizë për Sisteme të Integruar të Menaxhimit në Kulturën e Ullirit- Del.4.5.1”

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje 11.b8i1_annexvbudgetglobal_en a14_Declaration of Honour admingrid_“Olive culture” to be filled Aplication format “Olive Culture” b8d_annexigc_en b8h_annexivexperts_en b8j1_annexvifif_en b8j4_annexvilefcompany_en b8n_tenderform olive culture, to be filled Contract Notice“Olive Culture” Deklarata ekspertit per disponueshmerine Draft Contract “Olive culture” Evaluation Grid Olive Culture Instruction to Tenderer “Olive Culture” legent_indiv_en:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushte te vecanta me anekset perkatese
 • Kushte te pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Metodologjia e organizimit
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

 

Informacione te tjera Other information:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati i aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedura te  tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfa te ndara dhe te permbaje nje pale dokumentacion te shenuar si “Origjinal “ dhe nje kopje e shenuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar ;
 2. Kodi i references per proceduren e siperpemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

per projektin OLIVE CULTURE”, ne adresen e meposhtme :

QTTB Vlore

Adresa: Bashkia Vlorë, Shamogjin, Vlorë,

Tel/Fax:   +355 3323225

E-mail:    info@attcvlore.al

qttbvlore@yahoo.com

Aplikimet pranohen deri me 16.04.2020, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.