Asistence teknike

Asistence teknike


Date 24.02.2020

Grupi i specialistëve QTTB Vlorë monitoroi problematikat e kultivimit të ullirit ne zonen e Zadrimes-Njesia Administrative Blinisht fshati Krajan.
Ne takimin e organizuar nga specialiste te QTTB Vlore specialiste, merrnin pjese staf i SEB Lezhe, anetare te shoqates SAPA Zadrime si dhe fermere te ineresuar per kultivimin e ullirit.
Grupi i specialisteve shkoi ne fermat e ullirit te kesaj zone per te evidentuar gjendjen ne terren dhe njekohesisht ka dhene asistencen ne lidhje me gjithe problematikat e ngritura nga fermeret e kesaj zone.