Prezantim projekti “Food4Health”

Prezantim projekti “Food4Health”


U zhvillua sot date 11.12.2019, ne Hotel International Event i Hapur Publik i Projektit: Zinxhiri inovativ dhe i qëndrueshëm i Agro-Ushqimit dhe Peshkimit për tregun ndërkufitar të SME-ve. FOOD4HEALTH; Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prezantimi i Projektit, Rezultatet dhe ndikimi i Projektit të Food4Health.
• Aulona Veizi, Qendra e Transferimit të Teknologjisë Bujqësore Vlorë në Shqipëri. Ne preantim u shpjegua proekti dhe hapat e zhvillimit te tij. Objektivat kryesore, target grupi dhe impakti i pritshem i projektit.
Aktiviteti shkencor i Departamentit të Inxhinierisë Detare dhe Teknologjisë.
• Prof. As Hajdar Kicaj-Departamenti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë Detare, Universiteti Ismail Qemali, Vlorë. Prezantoi aktivitetin shkencor te Fakultetit te Inxhinierise si dhe sinergjine e projektit me objektivat.
Aktiviteti i Menaxhimit të Peshkimit.
• Organizata e Menaxhimit të Peshkimit. Impakti pozitiv ne sektorin e peshkimit te bashkepunimit me sector public dhe partner nderkufitar.
Mbështetja e SME-ve për zhvillimin ekonomik.
• AULEDA. Preantoi aktivitetin dhe impaktin e projektit Fokus i cili ka ne focus te projektit ndermarjet e vogla dhe te mesme per zhvillimin e tyre ekonomik dhe shkembimin e eksperiencave mes vendeve partnere.